STYLE SWITCHER

Choose Colour style

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı :
B.21.0.GGM.0.06.13.00-120.01.02 S 01-29 13/2/2011
Konu : Transit Rejimi ile ilgili işlemler
GENELGE
(2012/4)

Gümrük Kanununun 84 ila 92 nci maddeleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 212 ila 307 nci maddeleri ve Ortak Transit  Yönetmeliği çerçevesinde (ortak) transit rejimi hükümlerinin uygulanmasında aşağıda yer alan hususlar dikkate alınmak suretiyle işlemler gerçekleştirilir:
1- Transit rejimine ilişkin genel düzenlemeler

(1) Transit rejimine tabi eşya kağıt usul uygulanmasına karar verilen durumlar hariç bilgisayarlı transit rejimi aracılığıyla beyan edilir.
(2) Transit rejimi ifadesinden ortak transit rejimi (T1 rejimi) anlaşılır.

2- Transit rejimine ilişkin özel düzenlemeler

(1) Yurtdışından getirilerek deniz veya havalimanında aktarma yapılarak yurtdışı edilecek eşyanın
birden fazla kalemden oluşması halinde söz konusu eşya toplam kap adedi ve brüt ağırlığı tam
olarak girilmek ve eşyaya ilişkin belgeler beyana eklenmek kaydıyla tek kalemde beyan edilebilir.

(2) Eşya bir havalimanı gümrük idaresinden başka bir havalimanı gümrük idaresine uçak ile sevk
edilerek buradan yurtdışı edilecekse, ayrıca transit beyanı düzenlenmez.

3- Transit beyannamesine fatura eklenmesi

(1) Gümrük Yönetmeliğinin 33 nolu Ekinde yer alan eşya hariç olmak üzere, anılan Yönetmeliğin 249 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca transitinde teminat aranmayan eşyanın transit rejimi kapsamında sevki durumunda fatura ibrazı zorunlu değildir. Söz konusu Ekte sayılan eşyadan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 27 nci faslında yer alan (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç) eşyanın
transitinin boru hattı ile gerçekleştirilmesi durumunda da fatura ibrazı zorunlu değildir.

(2) Yükümlüsünce orijinal fatura ibraz edilememesine karşın, Gümrük Yönetmeliğinin 115 inci maddesinde belirtilen ve faturalarda bulunması zorunlu bilgileri içeren faks ya da e-posta yoluyla temin edilmiş fatura veya proforma faturanın gümrük idaresine sunulması halinde;
a) Yükümlüsünden orijinal faturanın 15 gün içinde ibraz edileceğine dair taahhütname alınarak faks ya da e-posta yoluyla temin edilmiş fatura veya proforma fatura ile transit işlemleri tamamlanır,
b) Süresi içinde faks ya da e-posta yoluyla temin edilmiş faturaya veya proforma faturaya dair orijinal faturayı ibraz etmeyenlere 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek orijinal fatura ibraz edilene kadar yükümlünün faks ya da e-posta yoluyla temin edilmiş fatura veya proforma fatura ile işlemleri yapılmaz.

(3) Gümrük Yönetmeliğinin 115 inci maddesi çerçevesinde düzenlenen faturalar ve anılan Yönetmeliğin 116 ncı maddesi çerçevesinde düzenlenmesi gereken ayrıntılı faturalarda eşyanın
teslim edileceği birden fazla kişi ve yerin bulunması söz konusu faturaların geçerli olarak kabul edilmesine engel teşkil etmez.

(4) TIR karnesi ile yapılan taşımalarda TIR karnesine fatura eklenmesi konusunda Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) uyarınca işlem yapılır.

(5) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın transit rejimi çerçevesinde serbest bölgeden çıkışında ibraz edilecek konsinye faturalar, gümrük idaresince kabul edilir. Kesin satışı müteakip fatura ibrazı ile ilgili işlemlerSerbest Bölgeler mevzuatına tabidir.

4- Transit rejiminde teminat uygulamaları

(1) Ortak Transit Yönetmeliği Geçici Madde 1 kapsamında halihazırda transit rejiminde kullandığı toplu teminatını yalnızca transit işlemlerinde kullanılmak üzere kapsamlı teminata
dönüştürmek isteyenlerin talepleri, Gümrük Yönetmeliği’nin 40 nolu Ekinde veya Ortak Transit Yönetmeliğinin 27 nolu Ekinde yer alan teminat mektubu örneğine uygun aynı ya da daha fazla
tutarda teminat mektubu sunmaları halinde kabul edilir ve toplu teminatları sistemde kullanıma kapatılır. Toplu teminatlarını kapsamlı teminata dönüştürmek isteyenlerin yeni teminat
mektuplarını 1 Temmuz 2012 tarihine kadar Gümrükler Genel Müdürlüğüne sunmaları gerekir.

(2) Transit beyanında asıl sorumlu ve taşıyıcının farklı kişiler olması ve taşıyıcının toplu teminatının bulunması halinde söz konusu teminatın asıl sorumlu tarafından kullanılabilmesi için
hareket gümrük idaresine “… sayılı transit beyannamesi muhteviyatı eşya taşımasının sorumluluğum(uz) altında yapıldığını ve söz konusu taşıma nedeniyle her ne sebeple olursa olsun
ortaya çıkabilecek her türlü kamu alacağının tarafım(ız)ca ödeneceğini taahhüt ederim/ederiz.” ifadesini içeren bir taahhütname verilir.

(3) Götürü teminat sisteminden sadece yetki verilen ve vergi numaraları ile sisteme tanıtılan firmaların yararlanması gerektiğinden bir firmaya ait götürü teminatın başka firmalara
kullandırılmasını engellemek amacıyla, transit beyannamesinin 50 nolu asıl sorumlu kutusunda yer alan ve taşımayı yapacak olan firmanın götürü teminat sistemi kapsamındaki firmalardan olması
halinde bu teminatın kullanılmasına izin verilir, eşya sahibinin götürü teminatı olsa bile bu teminatın taşımacı firma tarafından kullanılmasına izin verilmez.

(4) Transit Rejimi kapsamında taşınan eşyanın gümrük idareleri tarafından yapılacak teminat hesaplamalarında A.TR ve EUR.1 ile diğer menşe ispat belgeleri dikkate alınmaz.

(5) Kapsamlı teminatta teminat idaresi, her bir transit işlemi için düşüm yapılacak teminat tutarını izin bazında belirleyebilir.

5- Global Teminat Sistemi (Uluslararası Nakliyeciler Derneği – UND)

(1) Karayolu ile yapılacak taşımalarda Global Teminat Sistemine ilişkin olarak, Bakanlığımız ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) arasında tesis edilen Protokol örnekleri kapsamında;
a) Global Teminat Sistemi’nden yararlandığı halde C2 yetki belgesi iptal edilen veya C2 yetki belgesini yenilemeyen UND üyesi firmaların L2 yetki belgesini ibraz etmeleri halinde Global
Teminat Sistemi’nden yararlandırılmasına devam edilir ve söz konusu yetki belgesinin noter tasdikli bir örneği firma dosyasında saklanır,
b) Sistemden özmal veya özmal+kiralık araçlarıyla faydalanmakta olan firmaların C2 yetki belgelerinde meydana gelecek değişikliklerin her gümrük idaresine bildirilmesi yerine söz konusu
değişikliklerin talep sahibi firma tarafından işlem yapılacak ilgili gümrüklere bildirilmesi ve mezkur gümrüklerce de Global Teminat Sistemi içerisinde gerek özmal gerekse kiralık araçlarla taşımacılık yapan ve araç değişimi nedeniyle Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden yeni liste alan firmaların gümrük idaresine ibraz ettikleri listelerle ilgili olarak UND’nin yazısı aranır ve söz konusu yazının olmaması halinde listede kayıtlı yeni araçlarla taşıma yaptırılmaz,
c) Protokolün 2 nci maddesinde yer alan sisteme dahil olmayan eşya tanımına “- Elektronik eşya (televizyon, bilgisayar v.s.)” fıkrası ilave edilmiş olduğundan, bu tür eşyanın Global Teminat Sistemi kapsamında taşınmasına izin verilmez (menfi),
ç) Global Teminat Sisteminden faydalanan firmaların şirket bilgilerini gösteren dosyaların her yıl yenilenmesi yerine, şirkete ait C2 yetki belgesinin yenilenme zamanında veya şirket bilgilerinde
(ticaret sicil gazetesi, firma unvanı, şirketi temsile yetkili kişilerin değişmesi, süreli vekaletnamelerin süresinin dolması gibi hallerde) değişiklik olması halinde verilir, şirket yapısında herhangi bir değişiklik olmaması halinde ise herhangi bir belge talep edilmez,
d) Global Teminat Sistemi’nden L2 yetki belgesi sahibi firmalar da yararlandırılır. (b) ve (ç) bendlerinde C2 yetki belgesine ilişkin yapılacağı belirtilen işlemler L2 yetki belgesi için de yerine
getirilir.

6- Global Teminat Sistemi (İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası – DTO)

(1) Karayolu ile yapılacak taşımalarda Global Teminat Sistemine ilişkin olarak Bakanlığımız ile İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası arasında tesis edilen
Protokol kapsamında;

a) Taşıma işlemi, söz konusu Oda üyesi C2, L2 ve R2 yetki belgesi sahibi firmalar tarafından, hareket veya varış gümrük idaresinden birisinin mutlaka liman/deniz/Ro-Ro gümrüğü olması
halinde yapılır,

b) Protokol uyarınca, Global Teminat Sistemi’nden yararlanacak firmaların yetki belgelerinin bir örneği ile teminat mektupları İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Deniz
Ticaret Odası tarafından Bakanlığa iletilir. Yetki belgelerinin bir örneği anılan Oda tarafından ilgili gümrük idaresine de verilir,

c) C2 ve L2 yetki belgesi sahibi mezkur Oda üyesi firmalardan Global Teminat Sistemi’nden faydalanacak olanların, transit beyannamesinin 50 nolu Asıl Sorumlu hanesini imzalayan firma
olması ve taşıma yapılan aracın bahsi geçen yetki belgelerinde kayıtlı olması halinde anılan sistemden yararlandırılır,

ç) R2 yetki belgesi sahibi Oda üyesi firmalardan Global Teminat Sisteminden faydalanacak olanlar için sistemde DACR2 teminatı oluşturulmuştur. R2 yetki belgesi sahibi söz konusu Oda üyesi
firmanın;

i) Eşyayı deniz yoluyla Türkiye’ye getiren veya Türkiye’den gönderen, ana veya ara konşimentolarını, ilgili taşıma senedini ya da taşıma irsaliyesini düzenleyen ve aynı zamanda transit beyannamesinin 50 nolu Asıl Sorumlu hanesini imzalayan firma olması ve,

ii) Taşımanın varsa kendi R2 yetki belgesinde kayıtlı araçlarla yapılması ya da taşıma yaptıracağı firmaların listesini ve bu firmalara ait C2 veya L2 yetki belgelerinin birer örneğini
önceden Gümrük İdarelerine iletmesi, Halinde sistemden yararlanmasına izin verilir. Söz konusu firmaların gümrük idarelerine bildirilen C2 ve L2 yetki belgelerinde kayıtlı araçlar dışında başka araçlarla Global Teminat Sistemi kapsamında taşıma yapmalarına izin verilmez,

d) Deniz yolu ile liman gümrük idarelerine getirilen, henüz trafiğe kaydedilmediği için yetki belgesi olmayan ve geçici plaka ile seyreden, kendi motoru ile ve tekerlekleri üzerinde sürülerek
götürülecek olan çekici, şasi kamyon ve otobüs gibi araçların, Global Teminat sistemine dahil olmuş R2 yetki belgesi sahibi firmalar tarafından, söz konusu Protokol ile bu başlığın (1)-ç/i
maddesinde belirlenen hükümler yerine getirilmek kaydı ile Global Teminat Sistemi Kapsamında DAC teminatı kullanılarak taşımasının yapılması mümkündür,

e) DAC/DACR2 teminatı kullanıldığı halde, beyanname ekinde taşıma senedi veya taşıma irsaliyesi bulunmadığı veya bulunsa dahi söz konusu taşıma senedi veya taşıma irsaliyesinin DAC/DACR2 teminatlı firmalar tarafından düzenlenmediği tespit edilen durumlar ivedilikle Bakanlığa bildirilir.

7- Transit rejiminde memur refakati

(1) Gümrük Yönetmeliğinin 229 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve aynı Yönetmeliğin 249 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca aşağıda sayılan istisnai haller dışında transit beyannamesi kapsamı eşya varış gümrüğüne her durumda teminatlı olarak, memur refakati olmaksızın ve herhangi bir üst yazıya bağlanmaksızın sevk edilir, sevk edilen transit
beyannamelerinin teyitleri titizlikle takip edilir.

a) İthali yasak eşyanın transit beyannamesi ile sevki mutlak surette teminatlı ve memur refakatli olarak yapılır.

b) Aşağıdaki durumlarda, eşyanın transit beyannamesi kapsamında varış gümrük idaresine sevkinde yükümlüsünce teminat verilemediği ve yazılı talepte bulunulduğu hallerde gümrük
idaresinin imkanları dahilinde memur refakati uygulanır:

i) Sürülerek götürülen taşıtlar (taşıtın kendisinin eşya olduğu durumlar),

ii) Özel kullanıma mahsus taşıtlarda bulunan eşya,

iii) Aynı Bölge Müdürlüğüne bağlı ve aynı belediye sınırları içerisinde yer alan gümrük idareleri arasında taşınacak eşya,
iv) Serbest bölgelerden çıkarılarak yurtdışı edilecek olan Türk menşeli eşya.

c) (a) ve (b) fıkralarında sayılan durumlar haricinde transit beyannamesi kapsamı eşyaya memur refakati uygulanmasını gerektirecek bir durumun ortaya çıkması halinde talep gerekçesiyle birlikte ilgili BölgeMüdürlüğünce Bakanlığa bildirilir ve alınacak talimata göre işlem yapılır.

(2) Yukarıdaki fıkra uyarınca memur refakati aşağıdaki esaslara göre uygulanır:

a) Refakat memurunun, refakat ve dönüş süresini kapsayan 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hesaplanan yolluk ve yevmiyesi ile zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında ödenecek
tazminat tutarı üzerinden yapılacak kaza ve ölüm sigorta masrafları ödenir, ayrıca EK-1’de yer alan taahhütname doldurularak hareket gümrük idaresine verilir. Sigorta poliçesi düzenlenmeden
memurun refakate gitmesine izin verilmez.

b) Memur refakati talebini içeren yükümlü dilekçesinin bir örneği transit beyannamesine/transit refakat belgesine eklenir.

c) Asıl sorumlusu ve alıcısı aynı olan konvoy sevkiyatlarında bir memur sorumluluğuna en fazla üç araç verilir. Üçten fazla araçtan oluşan konvoyun söz konusu olması halinde konvoyun en ön ve en arkasındaki araçlarda birer memur olacak şekilde seyahat edilir.

ç) Konvoydan kopmaların önlenmesi için güzergah boyunca azami her 200 km’de belirlenecek noktada bir araya gelinerek yola devam edilir.

d) Araçlardan herhangi birinin yukarıda belirtilen noktaya gelmemesi halinde refakatçi memur tarafından en yakın gümrük ve muhafaza veya emniyet ya da jandarma birimlerine haber verilir.

e) Refakat memurlarınca, transit beyannamesi veya transit refakat belgesi üzerine, beyanname kapsamı eşyanın refakatinde götürüldüğüne, sevk edildiği gümrük idaresine ve teslim tarihine
ilişkin meşruhat kaşesi tatbik edilir. Memur refakatiyle sevk edilen eşya, refakatle götürüldüğü gümrük idaresinde idare amirinin bilgisi dahilinde refakat memurunca tutanakla teslim edilir.

8- Transit süresi

(1) Transit eşyasının giriş veya hareket gümrük idaresinden karayolu ile sevki tarihinden itibaren çıkış veya varış gümrük idaresine sunulması için giriş veya hareket gümrük idaresince transit süresinin belirlenmesinde taşıtın sürati, coğrafi yol durumu, kat edeceği mesafe ile mevsim şartları dikkate alınır. Türkiye Gümrük Bölgesinde transit halinde olan araçlara Gümrük Genel Tebliğinin (TIR İşlemleri) (Seri No:1) 8 inci maddesinde belirtilen süreler esas alınarak transit süresi verilir.
Ancak, söz konusu süreler Karayolları Genel Müdürlüğünce düzenlenen Özel Yük Tasıma İzin Belgesi ile taşınan eşya için anılan belgede belirtilen taşıma sürelerini geçmeyecek şekilde ilgili
gümrük idaresi tarafından arttırılabilir. Demiryolu ve denizyolu ile yapılan transit işlemlerinde transit süresi verilmez. ATS cihazı takılan araçlara mümkün olan en kısa transit süresi verilir.

(2) Transit süresi, giriş veya hareket gümrük idaresindeki işlemlerin bitirilerek aracın sevk edildiği saatten itibaren başlatılır ve sürenin bitim tarihi transit belgesinde gün, ay ve yıl olarak belirtilir.
Ayrıca, sürenin bitim saati de yazılır. Bir araçta birden fazla varış idaresine sevk edilecek transit beyannamesi bulunması halinde her hareket gümrük idaresinde transit süresi verilirken aracın
başka gümrük idaresine uğrayıp uğramayacağı göz önünde bulundurulur. Aynı araçta taşınan eşya için düzenlenen transit beyannamelerinden herhangi birisine verilen transit süresinin 4 üncü fıkrada belirtilen durumlar haricinde aşılması halinde usulsüzlük cezası uygulanır.

(3) Para cezası tatbikinde, özellikle sınır kapılarında yaşanan kuyruklar nedeniyle transit eşyası taşıyan araçların süresi içerisinde gümrük sahasına giriş yapamadığı durumlarda, Bölge Müdürlüğü
koordinesinde ilgili gümrük idaresince mobil ekipler oluşturularak kuyrukta bekleyen araçlar tutanakla tespit edilir ve söz konusu araçların transit sürelerinin geçip geçmediğinin hesaplanmasında mezkur tutanağın düzenlendiği tarih (saat) esas alınır.

(4) Giriş veya hareket gümrük idaresince verilen transit süresinin, güvenlik sorunu, arıza, kaza, yol yapımı, yol kapanması, hastalanma veya araç şoförünün emniyeti suistimal suçu işlemesi veya başka bir nedenle geçirilmesi durumunda ilgililerin en yakın emniyet, jandarma, gümrük, sağlık gibi ilgili mercilerden alacakları belgelerle bu durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla; ayrıca,
deprem ve sel gibi herkesçe bilinen ve duyulan olaylarda para cezası uygulanmaz. Ancak, hareket gümrük idaresince verilen transit sürelerinin vize problemleri nedeniyle aşılması durumunda, vize müracaat tarihinin ilgili konsolosluktan alınacak belge ile ispat edilmesi şartıyla, vize müracaat tarihi ile vize alma tarihi arasındaki süre söz konusu transit süresini keseceğinden para cezası uygulanıp uygulanmayacağı hususu belirlenirken vize alma süreleri de göz önünde bulundurularak işlem yapılır.

(5) Serbest bölgelere transit olarak sevk edilen eşyanın serbest bölgeye alınması için gerekli belgelerinin alıcısı tarafından ibraz edilemediği durumlarda bahse konu eşyayı taşıyan araçların
serbest bölgeye geliş tarihi (saati) gümrük idaresi tarafından düzenlenecek bir tutanakla belirlenir ve söz konusu araçların transit sürelerinin geçip geçmediğinin hesaplanmasında mezkur tutanağın
düzenlendiği tarih (saat) esas alınır.

9- Transit beyannamesi kapsamında parsiyel tasıma

(1) Gümrük Yönetmeliğinin 215 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca aynı taşıma aracında farklı varış idarelerine gönderilecek eşya bulunması halinde her bir varış idaresi için ayrı transit
beyanı düzenlenir.

(2) Aynı araçta varış gümrük idaresi aynı olan ihracat eşyası ile serbest dolaşımda olmayan eşya taşınacaksa her biri için ayrı transit beyanı düzenlenir.

10- Transit beyannamesi muhteviyatı serbest dolaşımda olmayan eşyada eksiklik veya fazlalık çıkması durumunda yapılacak işlemler

(1) Transit beyannamesi kapsamı eşyada eksiklik/fazlalık tespit edilmesi durumunda Gümrük Yönetmeliğinin 247 nci maddesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

(2) Hareket gümrük idaresince eksikliğe isabet eden gümrük ve sair vergiler, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihteki vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına göre belirlenerek, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yükümlüsüne tebligatta bulunulur ve tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde gümrük vergi ve resimlerinin ödenmesi istenir.

(3) 1 aylık süre içinde yükümlüsünce herhangi bir ödemede bulunulmadığı takdirde, hareket gümrük idaresince yükümlüsüne ödeme emri gönderilerek gümrük vergi ve resimleri ile nakdi
teminat dışında bir teminat verilmiş olması durumunda Gümrük Kanununun 207 nci maddesi çerçevesinde söz konusu teminatın kabulü tarihinden itibaren başlamak üzere 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faizin 7 gün içerisinde ödenmesi; aksi takdirde eksik kısma karşılık gelen vergilerin teminattan mahsup ve irat kaydedileceği bildirilir.

(4) Teminatın beyanname konusu işlemden bağımsız olarak verildiği durumlarda (Kapsamlı teminat, UND veya DAC gibi global teminat, Gümrükçe Onaylanmış Kişilerce kullanılan götürü
teminat, garanti mektubu veya gümrük idarelerine verilen toplu teminat gibi.) faiz tahakkukunun hesabında beyannamenin tescil tarihi esas alınır.

(5) 7 günlük süre içerisinde yükümlüsünce herhangi bir ödemede bulunulmadığı takdirde, gümrük vergi ve resimleri ile gecikme faizi teminattan mahsup ve irat kaydedilir. Hareket gümrük idaresince vergilerin tahsilini veya söz konusu vergilerin teminattan mahsup ve irat kaydedilmesini müteakip transit rejimi ibra edilir, varsa kalan teminatları çözülür.

(6) Eksikliğe isabet eden vergiler ile buna bağlı faizin yükümlünün talebi halinde varış gümrük idaresince de tahsil edilmesi mümkündür. Gümrük vergi ve resimleri ile yasal faizinin varış
gümrük idaresince tahsil edildiği beyanname üzerinde belirtilerek eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına veya bir başka rejime tabi tutulmasına izin verilir. Söz konusu vergilerin tahsil edildiği bilgisi ve tahsilat belgesinin bir fotokopisi hareket gümrük idaresine gönderilir. Hareket gümrük idaresince de sistem üzerinde beyanname bilgileri ve belgeler kontrol edilerek eksik kalan vergiler varsa (2), (3), (4) ve (5) inci fıkralar çerçevesinde işlem yapılır. Kamu alacağında bir eksiklik olmaması halinde rejim ibra edilir ve teminat serbest bırakılır.

(7) Varış gümrük idaresince yapılan kontrol neticesinde transit eşyasının 8’li gümrük tarife istatistik pozisyonunun farklı çıkması halinde Gümrük Yönetmeliğinin 247/2 nci maddesine göre
işlem yapılır.

(8) Transit beyanında asıl sorumlu ile taşıyıcının farklı olması halinde asıl sorumlu, yalnızca gümrük vergileri ve cezaları ile bunların yasal faizinin ödenmesinden sorumludur.

11- İlgili kurum ve kuruluşlarca ithaline izin verilmeyen eşyanın serbest bölgelere transiti

(1) Tasfiye Yönetmeliği uyarınca yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle tasfiye edilecek eşyanın serbest bölgelere transitine izin verilmez.

(2) İlgili kurum ve kuruluşlarca ithaline izin verilmemekle birlikte, eşyanın serbest bölgeye alınmasına ilişkin söz konusu kurum ve kuruluşlardan alınacak yazılı izin üzerine eşyanın serbest
bölgelere transitine izin verilir.

(3) Halihazırda serbest bölgede bulunan bir firma tarafından gönderilen, fakat ithalat işlemleri esnasında ilgili kurumlarca ithalatına izin verilmeyen eşyanın tekrar serbest bölgeye alınmasına
izin verilir.

12- Serbest dolaşımda bulunmayan akaryakıtın transitinde hareket ve varış gümrük idarelerince gerçekleştirilecek işlemler

(1) Akaryakıt transitinde gümrük idareleri tarafından;

a) Akaryakıt tankerlerinde ürünün boşaltılmasına imkan verecek tüm boşaltma yerleri, mühür bozulmadan açılmayacak şekilde gümrük mühürleriyle mühürlenir,
b) Denizyolu ile bir Türk limanına getirilen akaryakıt ürünlerinde taşıtüstü işleme izin verilmez, eşya antrepoya alınır ve yapılacak tahlilden sonra transitine izin verilir,
c) Alınacak teminata Özel Tüketim Vergisi dahil edilir,
ç) Transit akaryakıtın özelliklerini gösteren analiz raporları ilgili transit beyannamelerine eklenir.
Varış ve/veya çıkış gümrük idarelerinde akaryakıtın analiz raporunda kayıtlı spektlerine uygun olup olmadığına dikkat edilmesi amacıyla varış ve/veya çıkış gümrük idarelerince Gümrük
Yönetmeliğinin 196 ila 203 üncü maddelerinde düzenlenen hükümler çerçevesinde işlem yapılır,
d) Hareket gümrük idaresince, tatbik edilen gümrük mühürleri koparılmadan eşya boşaltılmasına ve doldurulmasına olanak sağlayan düzenekler bulunduğu tespit edilen araçlara transit yükleme yapılmaz. Araçlara tatbik edilen gümrük mühürlerinin sağlamlığına dikkat edilir. Yükleme sırasında transit akaryakıt miktarını gösteren tartı fişleri ile akaryakıtın özelliklerini gösteren analiz raporları ilgili transit beyannamelerine eklenir ve varış ve/veya çıkış gümrük idarelerinde de özellikle akaryakıtın miktarına ve analiz raporunda kayıtlı spektlerine uygun olup olmadığına dikkat edilir,
e) Kara sınır kapılarından ham petrol ve akaryakıt sayılan ürünlerin ülkemize girişi Bakanlar
Kurulu Kararı ile izin verilmesi halinde mümkündür.
f) Yabancı bir ülkeye çıkış yapmak üzere transit rejimi kapsamında taşınan akaryakıt ürünlerinin boşaltılırken veya satılırken güvenlik güçlerince yakalanarak adli mercilere intikal ettirilmesi
halinde, durum en yakın gümrük idaresince sevk gümrük idareleri ile varış gümrük idarelerine ivedilikle bildirilir.
g) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 176/2 ncı maddesi çerçevesinde başka bir gümrük idaresinin denetimindeki limanda bulunan gemilere verilmek üzere antrepolardan çıkarılarak karayolu tankeri
ile transit rejimine tabi tutulacak yakıta birinci fıkranın (ç) ve (d) bendi uyarınca işlem yapılmakla birlikte, söz konusu yakıt hareket gümrük idaresince teminat alınarak varış gümrüğüne sevk edilir.
Varış gümrük idaresince, araçlara tatbik edilen mühürlerin sağlamlığına dikkat edilerek, yakıtın analiz raporunda kayıtlı spektlerine uygun olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Gümrük Yönetmeliğinin 196 ila 203 üncü maddelerinde düzenlenen hükümler çerçevesinde tahlil yapılması için numune alınır. Şüphe ve ihbar bulunmaması halinde yakıt, tahlil sonuçları beklenilmeksizin memur gözetiminde gemiye teslim edilir. Tahlil sonuçlarının farklı çıkması halinde gümrük vergi ve resimleri ile diğer amme alacakları tahsil edilir. Ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem yapılır.
ğ) 2010/33 sayılı Genelge hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aynı il sınırları içerisinde bulunan ancak yakıtın temin edildiği antreponun bağlı olduğu gümrük idaresi ile geminin bulunduğu yerin
denetiminden sorumlu gümrük idaresinin farklı olması halinde, ilgili Bölge Müdürlüğünce de uygun bulunmak koşuluyla, Gümrük Yönetmeliği’nin 249 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca
teminat şartına bağlı olmaksızın gerekli tedbirler alınarak memur refakatinde gemilere yakıtın teslimi sağlanabilir.

13- Türk ve yabancı plakalı taşıtların standart depolarında bulunan akaryakıt

(1) Ülkemiz topraklarında yükleme ve/veya boşaltma yapmayacak olan üçüncü bir ülkeden bir başka ülkeye eşya taşımak amacıyla ülkemiz üzerinden transit geçiş yapan Türk ve yabancı plakalı taşıtların standart depolarında bulunan yakıtın deposu  ühürlenmek kaydıyla geçişine izin verilir.
Çıkış kapısında da söz konusu mühürler kontrol edilerek aracın çıkısına izin verilir.

14- KKTC plakalı tasıma araçları

(1) KKTC plakalı taşıma araçları ile yüklerinin Türkiye’ye giriş veya Türkiye üzerinden transit geçişinde teminat aranmaz.
(2) Geçici depolama yeri veya antrepolardan sevk edilecek serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın KKTC plakalı araçlarla KKTC’ye yönelik taşımalarında teminat alınmak suretiyle işlem yapılır.

15- Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın taşınmasında kullanılacak Yetki Belgeleri

(1) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yurtiçindeki bir gümrük idaresinden diğer gümrük idareleri ile serbest bölge ve gümrüklü antrepolara taşınacak serbest dolaşıma girmemiş eşyanın
taşınmasının uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı (C türü, L2 ve M3) yetki belgelerine ilave olarak, yurtiçi eşya taşımacılığı (K türü, L1, M1, M2, N ve P türü) yetki belgeleri sahibi taşımacılara ait taşıtlarla da yapılabilmesi mümkündür.

16- Ulaştırma mevzuatı uyarınca yapılacak işlemler

(1) Ulaştırma mevzuatı uyarınca gümrük idarelerince gerçekleştirilecek işlemler konusunda ilgililerce ulaştırma mevzuatının takip edilerek yürürlükteki mevzuat uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.

17- Ağırlık ve boyutlarla ilgili olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yapılacak işlemler

(1) Ağırlık ve boyutlar itibariyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirlenen limitleri aştığı tespit edilen taşıtların yurda girişlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nce düzenlenmiş izin
belgesi aranır. İlgili mevzuatında belirlenen ağırlık ve boyutları aştığı tespit edilen ancak söz konusu izni bulunmayan taşıtların yurda girişine izin verilmez.
(2) Sınır kapılarında, mevzuatta öngörülen ağırlık ve boyutları aşan taşıtların yurt dışına çıkışlarına; Türk plakalı olanlarda emniyet veya jandarma birimlerince ceza yazılmasını müteakip,
yabancı plakalı olanlarda ise cezanın ödenmesi şartıyla izin verilir.
(3) Sınır kapılarında gümrüklü sahada yük indirme ve bindirmenin mümkün olmaması nedeniyle fazla yükün boşaltılmasına izin verilmez.

18- 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca yapılacak işlemler

(1) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 27 nci maddesi ve anılan Kanuna bağlı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 72 nci maddesi ile Bakanlığımızın sınır kapılarında görev yapan gümrük
muayene ve muhafaza memurları ile bunların amirlerince anılan Kanun’da yazılı para cezalarının uygulanması ve ihlal tutanağı düzenleme yetkisi verilmiştir. Bu itibarla, Karayolu Taşıma Kanunu
ile ilgili kusur ve/veya ihlallerin gümrüklü sahalarda tespiti halinde;
a) Kusur ve/veya ihlalin sınır kapılarında tespiti halinde yukarıda sayılan gümrük personelince ihlal veya idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.
b) Kusur ve/veya ihlalin sınır kapıları haricindeki gümrüklü sahalarda tespiti halinde bu tespitler ihlal veya idari para cezası karar tutanağı düzenlenmek üzere en yakın ulaştırma birimine intikal ettirilir.

19- Karayolu Taşıtı Onay Belgesi

(1) Transit beyannamesi kapsamında yapılan taşımalarda taşımayı yapacak taşıtlar için Karayolu Taşıtı Onay Belgesi aranmaz.

20- İki Türk limanı arasında taşıma yapan gemilerin yabancı bir limana uğramaları

(1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 34 üncü maddesi çerçevesinde, iki Türk limanı arasında taşıma yapan gemilerin düzenli seferde olduğu gibi, düzenli sefer hattında bulunmamakla birlikte yük
almak veya indirmek amacıyla yabancı limana uğradıklarında bu durumu varış gümrük idaresine bildirmeleri ve varış gümrük idaresine ulaştıklarında da yabancı limana uğradıklarını (yük
aldıklarını veya indirdiklerini) ispat etmeleri halinde bu durum rota değişikliği olarak değerlendirilmez.

21- Yürürlükten kaldırılan Genelgeler

(1) 14.05.2010 tarihli 2010/20 sayılı Genelge ile söz konusu Genelge’de değişiklik yapan Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
DAĞITIM:
Merkez ve taşra teşkilatına

EK-1
MEMUR REFAKATİ TALEBİNDE BULUNANLAR TARAFINDAN VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ _______________ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE
4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre transit rejimi kapsamında …………………. Gümrük Müdürlüğünden ……………. Gümrük Müdürlüğüne sevkini talep ettiğim eşyayı adı geçen gümrük idaresine noksansız olarak teslim edeceğimi, ayrıca Müdürlüğünüz,  Bölge Müdürlüğünüz ve Bakanlığınızca tayin ve tespit edilecek diğer usul ve esaslara uyacağımı, eşyanın varış /çıkış gümrük idaresinde yapılacak muayenesinde meydana gelecek noksanlıklara isabet edecek vergi ve fonları itirazsız ödeyeceğimi, yukarıda belirtilen hususlar ile (ortak) transit rejimi hükümlerine uymadığım takdirde hakkımda 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerinin uygulanmasını taahhüt ve kabul ederim.
TAAHHÜTNAMEYİ VEREN
ŞİRKETİN ADI VEYA
ŞAHSIN ADI SOYADI :
TÜRKİYE’DEKİ AÇIK ADRESİ :
VARSA YURT DIŞI ADRESİ :
İmza